Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD
pro e-shop www.pistalkyacme.cz (dále „prodávající“)

Rád bych předeslal, že se s vámi v případě jakéhokoli problému vždy budu snažit dohodnout na náhradním řešení, které vám bude vyhovovat. Pro úplnost a ze zákona uvádím Reklamační řád.
Tento slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

I.
PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA REKLAMACI VADNÉHO ZBOŽÍ

Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží.
Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, nesprávného zásahu, popř.poškození způsobeného nadměrným mechanickým namáháním, pádem apod.
Jestliže kupující uplatní právo z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace) musí prodávající o oprávněnosti reklamace rozhodnout do 30 kalendářních dnů.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:
1) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění
2) případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout

Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit dle článku VI. tohoto reklamačního řádu.

II.
MÍSTO PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE
Kupující může uplatnit reklamaci poštou na adrese Tomáš Drvota, Puclice 73, Puclice, 345 61.
Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad dokládá i místo a cenu zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem, popř. jiným věrohodným způsobem.

III.
LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE
Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, i za skryté vady, které se vyskytnou po převzetí věci kupujícím v záruční době.
Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době.
Reklamaci je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.
Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.

IV.
ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že zboží při jeho převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně uvedl zboží do stavu, který kupní smlouvě odpovídá, a to dle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
To neplatí v případě, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Nelze tak například reklamovat vadu na zboží, které kupující s touto vadou již zakoupil a na níž dostal kupující slevu z kupní ceny.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při převzetí zboží, neodporuje-li to povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V.
ODSTRANITELNÉ VADY
Za odstranitelné vady se považují takové vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě.
Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. delší dobu, na které se prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.
Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, není-li to k povaze neúměrné, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit.
Jde-li o odstranitelnou vadu již použitého zboží, má kupující právo požadovat pouze bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, zatímco prodávající má povinnost vadu bez odkladu odstranit.
Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení (reklamační lístek) o tom, kdy reklamaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

VI.
NEODSTRANITELNÉ VADY

Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit, a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván.
Jde-li o neodstranitelnou vadu, může kupující požadovat:
1) výměnu zboží za bezvadné
2) zrušení kupní smlouvy (kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpět kupní cenu)

Vyskytne-li se na zboží jiná neodstranitelná vada, jež nebrání jeho užívání, a nepožaduje-li kupující výměnu věci, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit. Stejná práva jako při výskytu neodstranitelných vad má kupující i tehdy, projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách nebo vyskytují-li se na zboží současně alespoň tři odstranitelné vady.

VII.
ZBOŽÍ PRODÁVANÉ ZA NIŽŠÍ CENY
Výrobky, které mají vady (vadné nové výrobky nebo výrobky použité), jež nebrání tomu, aby mohlo být výrobku užíváno k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny.
Kupujícího je nutné upozornit, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takové vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá.
Vyskytne-li se u výrobku prodávaného za nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, má kupující právo výrobek reklamovat v souladu s články III., IV., V. a VI. tohoto reklamačního řádu. Pokud se vyskytne na výrobku prodávaném za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, jež však nebrání v použití k danému účelu, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.
U věcí použitých je možné zkrátit záruční dobu na 12 měsíců za předpokladu, že se prodávající takto s kupujícím dohodne. Prodávající je pak povinen tuto dobu uvést v dokladu o koupi věci. Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo doprodeje a jedná-li se o prodej nového bezvadného zboží, odpovídá prodávající za vady takto prodaného zboží v plném rozsahu.

VIII.
ŘEŠENÍ SPORU

Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje místně příslušný soud na území ČR.

Platnost reklamačního řádu: od 01. 01. 2024

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ KE STAŽENÍ